Statut

S T A T U T Klubu Więzionych Internowanych i Represjonowanych
w Białymstoku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Środowiskowe stowarzyszenie więzionych, internowanych i represjonowanych w latach 1980-1989 z obecnego województwa podlaskiego , zwane dalej „Klubem” nosi nazwę Klub WIR.

§ 2.
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie prawa
o stowarzyszeniach i tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.
Klub działa zgodnie z porządkiem prawnym i konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.
Terenem działania Klubu jest obszar województwa podlaskiego.

§ 6.
Klub jest organizacją działającą w interesie i na rzecz jego członków w oparciu o ich społeczne zaangażowanie.

§ 7.
Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych
o zbliżonych lub identycznych celach i zadaniach.

§ 8.
Klub ma prawo zakładania kół terenowych w przypadku integrowania się lokalnych środowisk członkowskich na terenie kraju i poza jego granicami.

§ 9.
Klub posługuje się pieczęcią podłużną o treści, której jest umieszczona nazwa
i adres siedziby Klubu.

Rozdział II
Cele i środki działania Klubu

§ 10.
Celem ogólnym i nadrzędnym jest:

 1. Integracja jego członków szczególnie na płaszczyźnie samopomocy wewnątrzśrodowiskowej
 2. Podtrzymywanie, dokumentowanie i upowszechnianie idei i tradycji ruchu, z którego środowisko wyszło.

§  11
Klub realizuje swe cele przez:

 1. Reprezentowanie swoich członków oraz występowanie w ich interesie wobec organów władzy i administracji państwowej, jednostek gospodarczych, partii politycznych, krajowych i zagranicznych organizacji społecznych, wyznaniowych, charytatywnych i związków zawodowych;
 2. Gromadzenie środków finansowych pochodzących:
 • ze składek i ofiar pieniężnych członków Klubu,
 • z ofiar pieniężnych i rzeczowych innych osób fizycznych i   prawnych zamieszkałych zarówno w kraju jak i za granicą,
 • z darowizn i zapisów na rzecz Klubu i z jego z jego działalności statutowej,
 • z własnej działalności gospodarczej;
 1. Organizowanie w ramach posiadanych środków i możliwości działań opiekuńczo –socjalnych na rzecz członków Klubu i innych osób pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu,
 2. Prowadzenie działalności kulturalnej historyczno-dokumentacyjnej , szeroko rozumianego pośrednictwa i doradztwa oraz akcji informacyjno-propagandowej o działalności i celach Klubu.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12.
Członkostwo w Klubie jest dobrowolne.

§ 13.
Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 14.
W Klubie wyróżnia się trzy kategorie członkostwa:

 1. Członek zwyczajny – którym może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, działająca w latach 1980-1989 w opozycji antykomunistycznej oraz solidarnościowym ruchu związkowym na terenie województw podlaskiego i represjonowana za tę działalność bądź przekonania ,
  a także pełnoletnia osoba fizyczna czynnie wspierająca w tym okresie
  i na tym terenie aktywnie działających lub represjonowanych bądź ich rodziny, bez względu na aktualne miejsce zamieszkania , po wyrażeniu woli wstąpienie do organizacji i złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej przyjętej uchwałą Zarządu Klubu,
 2. Członek wspierający – którym może zostać każda pełnoletnia osobna fizyczna lub osoba prawna, pragnąca przyczynić się do realizacji statutowych celów Klubu poprzez wsparcie finansowe lub rzeczowe,
  po złożeniu deklaracji członka wspierającego , przyjętej uchwałą Zarządu Klubu, określającej rodzaj i zakres deklarowanej pomocy.
 3. Członek honorowy- którym może zostać każda osoba fizyczna lub osoba prawna szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Klubu,
  po nadaniu jej tego tytułu na czas nieokreślony przez Walne Zebranie Członków.

§  15
Członków przyjmuje i skreśla na podstawie pisemnych deklaracji Zarząd Klubu z zachowaniem uprawnień Walnego Zebrania.

§ 16.
Członkom zwyczajnym przysługują następujące uprawnienie:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz Klubu
 2. korzystanie ze wszystkich form pomocy i działalności Klubu na zasadach określonych przez Statut i Regulamin wewnętrzny,
 3. zatrudnienie w pierwszej kolejności ( zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i nabytymi umiejętnościami) w jednostkach organizacyjnych Klubu, prowadzących działalność gospodarczą,
 4. zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu
  oraz jego władz statutowych.

§ 17.
Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia określone
w & 16 pkt.2 i 4.

§ 18.
Wszyscy członkowie obowiązani są do :

 1. przestrzegania Statutu, Regulaminu i uchwał Władz Klubu,
 2. brania udziału w realizacji statutowych celów i zadań Klubu,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Walne Zebranie , z wyjątkiem członków honorowych i wspierających, samodzielnie określających wysokość i zakres zobowiązań wobec Klubu.

§ 19.
Członkostwo wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienie z organizacji i zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu,
 2. zgonu członka lub rozwiązanie organizacji będącej osobą prawną,
 3. dyscyplinarnego wykluczenie z Klubu na podstawie uchwały Walnego Zebrania oraz na mocy prawomocnego wyroku Sądu skazującego członka za przestępstwo kryminalne na karę pozbawienie praw publicznych;

a ponadto w odniesieniu do:

 1. członka zwyczajnego – w przypadku nie opłacenia rozmyślnie lub prze zaniedbanie składek członkowskich przez okres jednego roku po dwukrotnym upomnieniu na piśmie przez Zarząd Klubu,
 2. członka wspierającego – w przypadku nie ponowienia deklaracji o formie i zakresie pomocy w ciągu 6-ciu miesięcy od upływu terminu poprzedniej deklaracji współpracy.

Rozdział IV
Władze i struktura organizacyjna Klubu

§ 20.
Władzami Klubu WIR są:

 1. Walne zebranie członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

§ 21.
Kadencja Władz Klubu trwa dwa lata.

§ 22.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władza Klubu.

§ 23.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 24.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu najpóźniej w II kwartale każdego roku kalendarzowego, zawiadamiając wszystkich członków w sposób praktycznie skuteczny, co najmniej 14 dni przed terminem z podaniem miejsca, czasu oraz porządku obrad. W pierwszym terminie do prawomocności obrad wymagana jest obecność co najmniej 50%+1 członków Klubu. W drugim terminie podanym w zawiadomieniu zebranie odbywa się bez względu na liczbę obecnych.

§ 25.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Klubu,
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. Wybór składu osobowego Zarządu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 4. Zatwierdzanie Regulaminu wewnętrznego Klubu oraz jego organów statutowych, w tym także działalności gospodarczej,
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności budżetowej
  i gospodarczej oraz preliminarzy budżetowych i planów ekonomicznych jednostek gospodarczych,
 6. Określanie uprawnień do nabywania i zbywania środków trwałych Klubu oraz podległych mu jednostek gospodarczych,
 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 9. Uchwalanie zmiany Statutu Klubu,
 10. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.

§ 26.

 1. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zebrania zapadają w I terminie zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50%+1 członków uprawnionych do głosowania , a w II terminie większością kwalifikowaną 2/3 obecnych uprawnionych do głosowania bez względu na ilość obecnych.
 2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.
 3. Głosowanie w zakresie wyboru władz Klubu jest tajne , a w pozostałych przypadkach utajnienie następuje jedynie po podjęciu przez Walne Zebranie takiej decyzji zwykłą większością głosów.

§ 27.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu zgłoszony na piśmie Zarządowi lub Komisji Rewizyjnej z podaniem powodów zwołanie i określeniem porządku Zebrania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w terminie 14 dni
  od wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.

§ 28.
Przepisy & 25 i &26 stosuje się odpowiednio także w odniesieniu
do Nadzwyczajnego Zebrania, jednak jego obrady toczyć się mogą wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 29.

 1. Zarząd Klubu składa się z pięciu do siedmiu osób.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika.

§ 30.
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
 2. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania,
 3. Zatwierdzanie planów działania z uwzględnieniem uchwał i wytycznych Walnego Zebrania,
 4. Zwoływanie Walnych Zebrań i składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu,
 5. Prowadzenie bieżącej działalności finansowej i ekonomicznej, przyjmowanie darowizn i zapisów, nabywanie i zbywanie majątku ruchomego i nieruchomego Klubu,
 6. Rozpatrywanie i bieżące załatwianie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

§ 31.
Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50%+1 jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

§ 32.

 1. W okresie między posiedzeniami Zarządu działalnością kieruje jego Prezydium.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby , nie rzadziej jednak niż raz na kwartał , a posiedzenia Prezydium nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 33.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego , jego zastępcę i sekretarza.

§ 34.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarnośc oraz z przepisami wyższego rzędu.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz korekt decyzji,
 3. Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swoich czynności oraz wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. Występowanie z wnioskami do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu,
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego inny członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym.

§ 35.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów wewnątrzorganizacyjnych wynikających na tle przestrzegania Statutu, Regulaminu i uchwał Władz, a także naruszania zasad współżycia społecznego.

§ 36.

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

– upomnienia,
– zawieszenia w prawach członka na okres 1-6 miesięcy,
– wykluczenia z Klubu.

 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie
  do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

§ 37.
W przypadku konieczności uzupełnienia składu władz Klubu tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w toku trwania ich kadencji, dokonuje ich Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

Rozdział V.
Majątek Klubu WIR

§ 38.
Na majątek Klubu składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 39.
Fundusze Klubu tworzą:

 1. Składki członkowskie,
 2. Darowizny, ofiary i zapisy,
 3. Dochody z własnej działalności gospodarczej Klubu.

§ 40.
Fundusze Klubu mogą być zużyte wyłącznie na działalność statutową.

§ 41.
Do ważności pism i dokumentów dotyczących świadczeń, zobowiązań oraz praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

Rozdział VI.
Zmiany Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 42.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50%+1 osób uprawnionych do głosowania.

(Pieczęć okrągła  z Godłem i napisem w otoku: Sąd Rejonowy 14 w Białymstoku)